A Tan-Folyam Egyesület céljai:

A Tan-Folyam szegedi egyesület olyan oktatási és kulturális nonprofit társadalmi szervezet, amely azért alakult meg, hogy elősegítse az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának, azaz közismert nevén a „Life-long Learning”-nek elterjedését, és támogassa a tanulás formális, non-formális és informális platformjait.
A Tan-Folyam Egyesület hitvallása szerint a tanulás a szellemi, a mentális és fizikai egészség elérésének és megtartásának olyan eszköze, mely mindenki számára elérhető.

Az Egyesület további célja annak a küldetésnek a felvállalása, hogy részt vállaljon az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó oktatási, oktatásszervezési, tanulásszervezési, minőségirányítási feladatok magas szintű művelésében, innovációjában, a stresszmentes tanulási környezet feltételeinek kidolgozásában és megvalósításában.

Az Egyesület célja ezen kívül, hogy nemzetközi kapcsolatok létesítésével és ápolásával, valamint tanácsadási, kutatási, szakképzési,kulturális területeken is támogassa és népszerűsítse az egész életen át tartó tanulást és a nemzetközi tapasztalatcserét.


Céljai megvalósítása érdekében a Tan-Folyam Egyesület különösen a következő feladatokat látja el:

a) Az Egyesület az egész életen át tartó tanulás elterjedésének elősegítése érdekében tanfolyamokat, táborokat, előadásokat, továbbképzéseket, szakképzéseket, konferenciákat, workshopokat, kiállításokat, kulturális programokat szervez, cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokat ír ki, valamint más pályázatokon pályázóként szerepel. Tevékenységét a mindenkori jogszabályok betartásával végzi.


b) Az Egyesület a szolgáltatásait az egész életen át tartó tanulás folyamatában részt venni kívánó egyének és szervezetek széles köre számára teszi elérhetővé.


c) Lehetőségeihez mérten segíti az Egyesület tagjainak iskolarendszeren kívüli tanulási és oktatási tevékenységét.


d) Támogat, megszervez és lebonyolít olyan tanulási folyamatokat, melyek az egész életen át tartó tanulás formális, non-formális és informális módjait segítik elő.


e) Megszervezi vendégoktatók, kurzusvezetők, előadók oktatási-tanulási folyamatokban való közreműködését, fedezi költségeiket vagy azok egy részét.


f) Úttörőmunkát végez különböző tanulási közösségek létrehozásában, a családi és közösségi tanulás elterjesztésében.


g) Az Egyesület az egész életen át tartó tanulást támogató tanulási műhelyek működtetésére törekszik.


h) Lehetőségeihez mérten biztosítja az egész életen át tartó tanulási és tanítási folyamatok, tanulási műhelyek teljes menedzsmentjét (pl. pályázati anyagok elkészítése, pénzügyi és operatív lebonyolítás, disszemináció)


i) Tevékenysége során az Egyesület együttműködik más belföldi és külföldi, egész életen át tartó tanulással és oktatással foglalkozó egyénekkel és szervezetekkel. Részt vesz az így kialakult kapcsolatok, közös oktatási programok, tanulási műhelyek működtetésében, finanszírozásában, elterjesztésében. Tagjai részére lehetőségeihez mérten anyagi forrásokkal is segíti a nemzetközi tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megismerését és megismertetését.


j) Az Egyesület cél szerinti tevékenységéhez szükséges, illetve használható szakterületeken, képzési szerződés megkötése esetén és szakmai beszámoló ellenében tagjai, – vagy pályázat kiírása esetén pályázói – részére lehetőségeihez mérten továbbképzéseket finanszíroz ösztöndíj, illetve a képzés díjának teljes vagy részleges térítése formájában.


k) Kulturális sokszínűségre törekedve bevonja a tanulás és oktatás folyamatába a nemzetek és nemzetiségek, valamint az eltérő társadalmi rétegek kultúrájának, szokásainak megismerését és megismertetését.


l) Az egész életen át tartó tanulás és a nemzetközi tapasztalatcsere érdekében mindent megtesz azért, hogy csökkentse a tanulók és az oktatók nyelvi korlátait, nyelvtanfolyamokat szervez és bonyolít, valamint lehetőségeihez mérten nyelvi kurzusokon való részvételt támogat tagjai részére.


m) Gyűjti és rendszerezi az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos irodalmat, idegen nyelvű anyagokat fordít és fordíttat, melyeket bárki számára elérhetővé tesz.


n) Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos, bárki számára elérhető honlapot hoz létre és működtet.


o) Elektronikus, interaktív távoktatási platformot hoz létre és működtet.


p) Kutatási és innovációs tevékenységet folytat és finanszíroz az önirányított tanulás és a különböző tanulási technikák fejlesztése, stresszmentes tanulási és tanítási módszerek kidolgozása, valamint a tananyagfejlesztés területén. Olyan készségek, kompetenciák kiépítését segíti, melyek könnyítik a tanulási folyamatokat.


q) Céljai elérésének érdekében reklámtevékenységet folytat, melynek során a saját cél szerinti programjait, illetve ezen programok megvalósítását segítő cégeket, szervezeteket, intézményeket tünteti fel.


r) Részt vesz a szakképzés folyamatában, fejlesztésében, szakképzési, felnőttképzési szakértői feladatok ellátásában, tanácsadásban és a szakmai vizsgáztatásban.


s) Részt vesz az Egyesület célkitűzéseivel összhangban álló képzési programok és folyamatok minőségének fejlesztésében, lehetőségeihez mérten finanszírozza az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, akkreditációs és tanúsítási folyamatokat.

Alapszabály

Beszámoló - 2014 ; Beszámoló - 2015 ; Beszámoló - 2016 ; Beszámoló - 2017 ; Beszámoló - 2018 ; Beszámoló - 2019 ; Beszámoló - 2020 ; Beszámoló - 2021 ; Beszámoló - 2022